Obchodné a prevádzkové podmienky klientskej sekcie Upgates

Spoločnosť EVici webdesign s.r.o., IČO: 285 98 661, so sídlom Petra Bezruče 139, 747 91 Štítina, Česká republika (ďalej len "UPgates"), je spoločnosť umožňujúca tvorbu e-shopov (ďalej len "Projekt") a to prostredníctvom využitia služieb UPgates na doménach, subdoménach a v jazykových mutáciách vo vlastníctve UPgates.

Súčasťou UPgates je klientská sekcia (ďalej len "Služba"), ktorá slúži ako trhovisko na za účelom ponuky služieb (ďalej len "Ponuka") prostredníctvom inzerátov (ďalej len "Inzerát") a dopytu služieb (ďalej len "Dopyt"). Služba ďalej slúži pre k správu správe provízneho systému (ďalej len "Provízia").

Užívaním Používaním Služby za účelom Ponuky, Dopytu alebo získaní získania provízií súhlasíte s nasledujúcimi následujúcimi záväznými obchodnými a prevádzkovými podmienkami Služby UPgates ("Podmienky Služby").

1. PODMIENKY VEDENIA ÚČTU

1.1 Záujemca o registráciu do Služby (ďalej len "Agentúra") je povinný vytvoriť si užívateľský účet (ďalej len "Užívateľský účet"). Užívateľský účet si môže založiť právnická osoba alebo fyzická osoba staršia ako 14 rokov. Pre založenie Užívateľského účtu je nutné vyplniť informácie požadované v registračnoým formuláromformulári. Založením účtu Agentúra prehlasuje, že súhlasí s týmito Podmienkami Služby.

1.2 Každá Agentúra je povinná chrániť prihlasovacie údaje k svojmu Užívateľskému účtu a k dátovému úložisku Služby tak, aby nemohli byť zneužité neoprávnenou osobou.

1.3 Agentúra je zodpovedná za všetok obsah, ktorý buď ona, alebo iné oprávnené osoby vloží vložia do Užívateľského účtu a je zodpovedná za všetky vykonávané aktivity. Všetok obsah aj aktivity musia byť v súlade s právnymi predpismi. V prípade, že dôjde k porušeniu právneho predpisu, je UPgates oprávnený znemožniť Agentúre prístup do Užívateľského účtu a tento tiež odstrániť.

2. PROVÍZNY SYSTÉM

2.1 UPgates sa zaväzuje Agentúre vyplatiť províziu podľa bodu 7.4. Podmienok Služby z každého Projektu, ktorý bude vo Službe založený pod unikátnym kódom Agentúry (ďalej len "Token").

2.2 Podmienkou získania Provízie je, že Projekt nesmie Agentúra sama prevádzkovať alebo nesmie mať s Projektom žiadne vlastnícke spojenie. Rovnako IČO spoločnosti vo fakturačných údajoch Projektu sa nesmie zhodovať s IČO Agentúry.

2.3 Token získa len tá Agentúra, ktorá vyplní požadované informácie vo svojom Užívateľskom účte.

2.4 Projekt možno pridať do Užívateľského účtu pomocou špeciálneho affiliate odkazu, ktorý obsahuje URL adresu s unikátnym Tokenom Agentúry. Pomocou tohto Tokenu Služba pri založení Projektu identifikuje Agentúru a na základe tejto identifikácie sa vykoná zaradenie Projektu do provízneho programu Agentúry.

2.5 Na základe úspešného odpočítaní odpočítania denné dennej platby z tzv. Peňaženky Projektu dôjde k pripísaniu denné dennej provízie na účet Agentúry. Veľkosť provízie bude vypočítaná podľa bodu 7.4. Podmienok Služby.

2.6 Vyplatenie Provízií možno vykonať vo Službe po dosiahnutí celkového súčtu nevyplatených Provízií v minimálnej hodnote 20 €. Zároveň musí musia uplynúť minimálne 3 mesiace od poslednej výplaty nevyplatených Provízií.

3. INZERÁT

3.1 Vytváranie a správa Inzerátov prebieha v Užívateľskom účte Agentúry v rozhraní Služby.

3.2 Agentúra sa zaväzuje, že pred vložením Inzerátu bola dostatočne oboznámená s možnosťami systému UPgates a jeho funkciami.

3.3 Cena Inzerátu musí rámcovo zodpovedať konečnej cene realizovanej zákazky. Predpokladaná odchýlka ceny môže byť maximálne v rozmedzí 15%.

3.4 Predmetom Inzerátu nesmie byť služba priamo alebo nepriamo konkurujúce konkurujúca UPgates.

3.5 Inzerát nesmie obsahovať prehnaná prehnané reklamná reklamné oznámenia s využitím nadmiery superlatívov a pod.

3.6 Agentúra musí svoju ponuku prezentovať pravdivo, vecne a podľa Podmienok Služby.

3.7 Obrázok Inzerátu musí byť ilustračný nie reklamný. Nesmie sa jednať o logo Agentúry a pod.

3.8 Obsah inzerátu podlieha schváleniu zo strany poskytovateľa Služby. Termín schválenia nie je stanovený, bude však urobené spracované bez zbytočného odkladu. Zmeny vykonané zo strany Služby podliehajú následnému schváleniu zo strany Agentúry.

3.9 Agentúra sa zaväzuje v jednotlivých kategóriách Služby pridávať Inzeráty v rozumnej miere. Nesmie sa jednať o Inzeráty podobného alebo rovnakého charakteru.

3.10 Služba si vyhradzuje právo z akéhokoľvek dôvodu a kedykoľvek Inzerát neschváliť alebo odstrániť.

4. DOPYT

4.1 Dopyt vykonáva návštevník Služby (ďalej len "Zákazník") v detaile Inzerátu v rámci vyplnenia dopytového formulára.

4.2 Agentúra sa zaväzuje na základe obdržaného získaného dopytu kontaktovať Zákazníka s informáciami o ďalšom postupe zákazky.

4.3 Komunikácia, fakturácia, konzultácie a prípadné vyjednávanie zákazky prebieha výhradne na základe priamej komunikácie medzi Agentúrou a Zákazníkom bez využitia Služby ako sprostredkovateľa. Služba slúži len ako sprostredkovateľ medzi dopytom Zákazníka a ponukou Agentúry.

5. HODNOTENIE ZÁKAZKY

5.1 Akonáhle Agentúra uzná, že je zákazka z jej strany hotová, zašle zo svojho Užívateľského účtu Zákazníkovi otázku, či zákazku schvaľuje. Systém odošle Zákazníkovi email s odkazmi pre potvrdenie alebo odmietnutie schválenia zákazky.

5.2 Po schválení zákazky je Zákazníkovi zaslaný formulár s možnosťou Hodnotenia realizácie zákazky.

5.3 Vyplnené Hodnotenie bude pridané do detailu Inzerátu do sekcie Referencie.

5.4 Služba si vyhradzuje hodnotenie Inzerátu akokoľvek upraviť či zmazať odstrániť podľa vlastného uváženia.

5.5 Služba si vyhradzuje právo odobrať Inzerát z ponuky v prípade opakovaných negatívnych hodnotení zo strany Zákazníkov.

6. ZRUŠENIE A UKONČENIE

6.1 UPgates si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia pozastaviť alebo ukončiť Užívateľský účet a odmietnuť akékoľvek súčasné alebo budúce používanie Služby, v prípade, že obsah takéhoto Užívateľského účtu bude v rozpore s dobrými mravmi, proti rasovej toleranciutolerancii, proti sexuálnej tolerancii, proti náboženskej tolerancii či náboženskému presvedčeniu, proti politickému presvedčeniu a proti príslušným skutkovým podstatám trestného zákonníka alebo ak na tok tomu bude UPgates vyzvaný príslušnými úradmi štátnej moci. Takéto ukončenie Užívateľského účtu bude mať za následok deaktiváciu alebo zmazanie vymazanie všetkého obsahu alebo prístupu k Užívateľskému účtu. UPgates si vyhradzuje právo odmietnuť poskytovať Službu komukoľvek z akéhokoľvek dôvodu kedykoľvek.

6.2 Agentúra môže spoluprácu kedykoľvek vypovedať bez uvedenia dôvodu. Spolupráca je ukončená okamihom doručenia e-mailu s písomnou žiadosťou na adresu info@upgates.sk. K zrušeniu Užívateľského účtu dôjde bez zbytočného odkladu.

7. MODIFIKÁCIA SLUŽBY A CENOVÉ PODMIENKY

7.1 UPgates neručí nezodpovedá za možné náhodné prerušenie poskytovania Služby. UPgates si ďalej vyhradzuje právo prerušiť poskytovanie Služby na nevyhnutne potrebný čas na údržbu serverov a systémov. UPgates prehlasuje, že v rámci svojich možností sa pokúsi upozorniť Agentúru o možnosti prerušenia, avšak zároveň upozorňuje na možnosť náhodného prerušenia bez predchádzajúceho upozornenia.

UPgates sa zaväzuje Službu priebežne modifikovať na za účelom zabezpečenie zabezpečenia lepšej funkčnosti a pridávať pridávania nové nových funkciefunkcií, . avšak tiežZároveň pripúšťa možnosť zániku niektorých funkcií, ktoré ktorý však nepovedú knebude mať za následok podstatnému zhoršeniu zhoršenie Služby či k strate stratu funkčnosti Služby.

7.2 UPgates a Agentúra vyhlasujú, že uverejnenie Ponuky vo Službe je vzájomne poskytované bezplatne.

7.3 UPgates si za možnosť vloženia Dopytu zo strany konečného zákazníka neúčtuje žiadnu cenu, poplatok ani províziu.

7.4 UPgates sa zaväzuje Agentúre vyplatiť províziu vo výške 15% z každého Projektu Agentúry po dobu jedného roka odo dňa pripísania jeho prvé prvej Provízie.

8. ZÁKAZ KONKURENCIE

8.1 Agentúra sa zaväzuje, že nenadviaže žiadnu obchodnú spoluprácu so Zákazníkmi Služby, s výnimkou obchodnej spolupráce v rámci schváleného Inzerátu. To neplatí, ak Služba k takejto obchodnej spolupráci dá výslovný súhlas.

8.2 Táto povinnosť trvá po celú dobu využívania Služby.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

9.1 V prípade, že Agentúra poruší akékoľvek ustanovenie Podmienok Služby, je Služba oprávnená s okamžitou účinnosťou ukončiť spoluprácu s Agentúrou.

9.2 V prípade, že Agentúra nebude svoje služby poskytovať v riadnej kvalite a Zákazník z tohto dôvodu ukončí z tohto dôvodu spoluprácu so Službou, je Služba oprávnená s okamžitou účinnosťou ukončiť spoluprácu s Agentúrou.

9.3 V prípade porušenia zákazu konkurencie je Služba oprávnená s okamžitou účinnosťou ukončiť spoluprácu s Agentúrou.

9.4 Agentúra ručí za kvalitu realizovanej zákazky a dodržanie všetkých podmienok uvedených v InzerátuInzeráte. Agentúra zabezpečuje všetku technickú podporu k realizovanej zákazke.

9.5 Agentúra ručí za prípadné chyby a zmeny vo fungovaní Projektov spôsobené svojim zásahom. Technická podpora UPgates nie je v tomto prípade poskytovaná.

10. AUTORSKÉ PRÁVA A VLASTNÍCTVO OBSAHU

10.1 UPgates neuplatňuje žiadny nárok na duševné vlastníctvo obsahu, ktorý Agentúra do Služby vloží. Keďže je vložený obsah zobrazovaný verejne, dáva Agentúra súhlas s tým, že ostatní si ho môžu prezerať a zdieľaťšíriť.

11. ZMENA OBCHODNÝCH PODMIENOK

11.1 UPgates si vyhradzuje právo kedykoľvek v primeranom rozsahu jednostranne zmeniť znenie týchto Podmienok Služby.

11.2 V prípade jednostranné jednostrannej zmeny Podmienok Služby môže Agentúra spoluprácu z tohto dôvodu vypovedať, a to najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti nadobudnutia jednostranné jednostrannej zmeny.

11.3 Najnovšiu Najnovšia verziu verzia Podmienok Služby si môžete prezrieť kedykoľvekje dostupná na adrese https://www.upgates.sk/s/marketplace-conditions.

12. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

12.1 Pri registrácii Užívateľského účtu Služby sú povinne vyžadované len údaje nevyhnutné pre k úspešnému vybavenie vybaveniu objednávky. Poskytnuté údaje budú použité pre k splnenie splneniu zákonných povinností a záväzkov uvedených v týchto obchodných podmienkach. Osobné údaje sú tiež spracovávané prostredníctvom elektronickej databázy pre k rokovaniam nevyhnutné nevyhnutným a úzko spojené spojeným s plnením povinností poskytovateľa.

12.2 Údaje sú k dispozícii iba UPgates. Žiadnej ďalšie ďalšej osobe nebudú poskytnuté.

12.3 Agentúra poskytnutím uvedených osobných údajov súhlasí s tým, aby že tieto jej údaje boli budú využité poskytovateľom za účelom ponúkania svojich produktov.

12.4 Agentúra a UPgates sa vzájomne zaväzujú vzájomne dôverne zaobchádzať dôverne so všetkými podkladmi a informáciami, ktoré sú výslovne označené ako dôverné, ktorých dôvernosť vyplýva zo zákona, alebo rozpoznateľné nie sú určené pre tretiu osobu.

12.5 UPgates používa v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných údajov a na analytické účely tzv. súbory cookie. Používaním webu Agentúra súhlasí s použitím spomínané spomínanej technológie.

13. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

13.1 UPgates nezodpovedá za škodu spôsobenú zavineným porušením povinností poskytovania Služby zo strany Agentúry. UPgates nezodpovedá za chyby ani škody spôsobené chybami dodávky alebo jej chybnými výstupyvýstupmi, ak boli spôsobené Agentúrou či okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (napríklad vyššia moc).

13.2 Agentúra súhlasí, že nebude reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, alebo zneužívať akejkoľvek akékoľvek časti Služby bez výslovného písomného povolenia UPgates. Služba je vždy a za všetkých okolností vlastníctvom UPgates, pokiaľ UPgates nerozhodne inak.

13.3 UPgates má právo Agentúre zasielať čas od času e-mailové správy informačného a ponukového charakteru.

13.4 Nie je dovolené používať počítačové červy alebo vírusy alebo akýkoľvek kód deštruktívnej povahy.

13.5 UPgates neručí za to, že:

  • Služba splní špecifické subjektívne požiadavky a predstavy Agentúry;
  • Služba bude prevádzkovaná bez prípadných prerušení, bezpečne alebo bezchybne;
  • výsledky získané z používania Služby budú úplne presné a spoľahlivé;
  • kvalita všetkých výrobkov, služieb, informácií či iného materiálu zakúpeného alebo získaného prostredníctvom Služby splní očakávania Agentúry.

13.6 Zákazník berie na vedomie, že UPgates nenesie zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, zvláštne, následné alebo exemplárne škody, vrátane akýchkoľvek škôd vyplývajúcich z ušlého zisku, goodwill, použitiepoužitia, dát, alebo iných nehmotných strát (aj keď bol UPgates upozornený na možnosť vzniku takýchto škôd) vyplývajúcich z:

  • použitie použitia alebo neschopnosti používať Službu;
  • nákladov na obstaranie náhradného tovaru a služieb vyplývajúcich z tovaru, dát, informácií alebo služieb zakúpených alebo získaných, alebo prijatých správ, alebo uzavretých transakcií uzavretých prostredníctvom Služby;
  • neoprávneného prístupu alebo zasahovanie zasahovania do procesov alebo dát;
  • vyhlásenie vyhlásení alebo postojov tretej strany o Službe.

13.7 Podmienky Služby predstavujú ucelenú dohodu medzi Agentúrou a UPgates a stanovujú spôsob použitia Služby, nahrádzajúci všetky predchádzajúce dohody medzi Agentúrou a UPgates (vrátane akýchkoľvek predchádzajúcich verzií Podmienok Služby).

Otázky týkajúce sa Podmienok Služby zasielajte na e-mail info@upgates.sk.